img src="http://www.esf-kvalita1.cz/grafika/loga.jpg" alt="" style="right: 0px; position: absolute;">

Systémový projekt Kvalita I

15. červenec 2008

Ilustrační pracovní listy pro český jazyk a literaturu.
Nově jsme pro Vás uveřejnili popis zkoušky z českého jazyka a literatury a jejích jednotlivých dílčích zkoušek. Tyto informace naleznete na www.cermat.cz. ... VÍCE

19. červen 2008

Novelu podepsal prezident.
Dnes ve tři hodiny podepsal Prezident ČR, Václav Klaus, novelu školského zákona upravující nový model maturitní zkoušky.První maturanti budou tedy maturovat dle nového modelu již v roce ... VÍCE

5. červen 2008

Novelu školského zákona z roku 2004 týkající se změny modelu reformované maturity schválil dne 4. 6. Senát.
Z přítomných 56 senátorů hlasovalo 52 pro, 1 proti a 3 se zdrželi hlasování. V současné době čeká novela na podpis prezidenta, který je třetím a posledním krokem jejího schválení. VÍCE

Informace o systémovém projektu Kvalita I

Projekt Kvalita I byl ukončen v roce 2008. Některé dokumenty publikované na těchto webových stránkách jsou již neplatné. Aktuální informace najdete na www.novamaturita.cz

Projekt Kvalita I je systémový projekt Evropského sociálního fondu (ESF). Cílem projektu je postupné vytvoření nového systému monitorování a hodnocení výsledků vzdělávání. Na projektu se od května 2005 významnou měrou podílí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Celý projekt připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání a Ústavem pro informace ve vzdělávání.

Výstupy projektu
Obsah a cíle
Realizátoři projektu
Koordinátoři a gestoři jednotlivých aktivit a úkolů

Obsah a cíle

V rámci projektu Kvalita I vznikne komplexní systém monitorování a hodnocení výsledků základního a středního stupně vzdělávání. Nutnost vytvoření tohoto systému je uváděna ve školských dokumentech a doporučována i v mezinárodních expertních hodnoceních české vzdělávací soustavy.

Jednotný systém hodnocení vzdělávání v současnosti v českém školství chybí. Externí hodnocení vnese do českého školství větší objektivitu, školám poskytne možnost vzájemného srovnání, žákům možnost srovnání se stejně starými dětmi, ředitelům se dostane informace o výsledcích jejich škol. Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání a podpora kurikulární reformy. CERMAT se aktivně účastní prací v oblastech hodnocení na úrovni žáka, na úrovni školy a vytváření podpůrných systémů.

Na úrovni žáka je vytvářen systém evaluace výsledků žáků v uzlových bodech jejich vzdělávací dráhy.

  • Prvním zdrojem informací jsou výsledky nově zaváděné národní hodnotící zkoušky realizované formou jednotných didaktických testů zadávaných na konci základního vzdělávání.
  • Druhým zdrojem informací je tzv. osobní portfolio žáka, které představuje souhrn informací vzdělávacích procesech a výsledcích žáka, přičemž se využívá různorodých forem práce žáka i různých forem jejich hodnocení.
  • Projekt dále zjišťuje, vytváří a ověřuje podmínky ovlivňující zavedení nového modelu maturitní zkoušky, konkrétně zavedení nových forem konání maturitní zkoušky, genderové aspekty maturitní zkoušky a ověřování úrovně znalostí a dovedností žáka v cizích jazycích.

Na úrovni školy je hlavní aktivita CERMATu zaměřena na tvorbu nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Nástroje budou využívat základní a střední školy k získání informací o úrovni znalostí a dovedností žáků a následně ke zkvalitnění výuky. Nástroje budou mít formu ověřujících didaktických testů, které budou vycházet z připravovaných rámcových vzdělávacích programů.

Podpůrné systémy projektu zahrnují dva velké úkoly - jednak podporu vzdělávání pedagogických pracovníků ve využívání systému evaluace a autoevaluace, jednak distribuci výsledků činnosti CERMATu mezi odbornou i širší veřejnost. Oba úkoly jsou přitom velmi úzce svázány se všemi předchozími aktivitami.

Hodnocením na úrovni vzdělávacího systému je v rámci projektu Kvalita I pověřen Ústav pro informace ve vzdělávání. Cílem hodnocení úrovně vzdělávání je využít výsledky výzkumu PISA pro podporu práce učitelů základních škol, především českého jazyka a matematiky. Na tomto úkolu rovněž participují někteří koordinátoři CERMATu.

Realizátoři projektu

Projekt Kvalita I připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), které ho řídí a které na něj získalo podporu z ESF. Na projektu spolupracuje několik institucí včetně Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).
CERMAT zjišťuje podmínky ovlivňující zavedení nové maturitní zkoušky, připravuje národní hodnotící zkoušku a osobní portfolio žáka. Také vytváří koncepci pro vzdělávání učitelů.
Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) připravuje závěrečnou zkoušku, Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) se zabývá hodnocením na úrovni vzdělávacího systému v kontextu s dalšími zeměmi EU.

Instituce zainteresované na řešení projektu:

  Oblast hodnocení vzdělávání na úrovni  
Organizace Žák Škola Vzdělávací systém Podpůrný systém
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Národní hodnotící zkouška
Osobní portfolio žáka
Nové formy maturitní zkoušky
Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání   Vzdělávání ped.a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Distribuce a implementace výstupů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
ÚIV     Zjišťování a hodnocení úrovně vzdělávání ve vzdělávacím systému a jeho částech
Systém statistických ukazatelů pro hodnocení vzdělávacího systému
 
NÚOV Závěrečná zkouška      

Koordinátoři a gestoři jednotlivých aktivit a úkolů